موضوعاتی برای پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ 10:16
موضوعاتی برای پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی
 

۱- دفاعيات در حقوق کيفري بين المللي

۲-  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کيفري بين المللي

۳- موارد زندان در اسلام        

۴- چرايي جرم انگاري در قلمروي اخلاق زيستي

۵- تاثير خويشاوندي در جرم زنا                 

۶-  پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي 

۷-  چالش هاي پيشگيري وضعي از جرم

۸- هرزه نگاري در حقوق کيفري ايران

۹- جرائم شرکتي از ديدگاه جرم شناختي

۱۰- مباني جرم انگاري تجهيزات دريافت از ماهواره، نقد و تطبيق آن با معيارهاي جرم انگاري

۱۱- بررسي راهکارهاي اصولي پيشگيري از جرم در نيروهاي مسلح

۱۲- دادرسي ترميمي در حقوق کيفري ايران

۱۳- توجه به حالت خطرناک براي مديريت و کنترل بزهکاري

۱۴- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين المللي کيفري

۱۵- گسترش قاچاق مشروبات الکلي و سياست جنايي ايران در پيش گيري و مقابله با آن

۱۶- جرم انگاري هاي جديد در حقوق کيفري ايران در پرتو جرايم سازمان يافته‌ي فراملي

۱۷- اصول حاکم بر مجازات هاي بدني

۱۸- رويکرد نوين نسبت به اموال مجرمين در بزهکاري سازمان يافته يا اقتصادي

۱۹- نگرشي بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرين در معاهدات بين المللي

۲۰- بررسي عوامل خانوادگي موثر در بزهکاري اطفال و نوجوانان

نوشته شده توسط بلندی  | لینک ثابت |